Příspěvky

Právní služby

 

představují zejména:

 • právní poradenství, konzultace,
 • právní rozbory,
 • příprava a připomínkování smluv a ostatních listin,
 • zastupování při vyjednávání s protistranou,
 • zastupování před soudy všech stupňů, zastupování u orgánů veřejné správy a při jiných jednáních,
 • obhajoba klientů v trestním řízení, zastupování v přestupkovém řízení,
 • advokátní úschovy.

Při poskytování právních služeb spolupracuji s notáři, daňovými poradci, exekutory, soudními znalci a jinými odborníky.

Nabízené odměny

Odměna za poskytování právních služeb je upravena vyhláškou č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „advokátní tarif“).

Výši odměny za právní služby a způsob jejího určení s klienty sjednávám s ohledem na charakter a náročnost konkrétního případu. Odměna za právní služby může být stanovena jedním z následujících způsobů:

 • úkonová odměna dle advokátního tarifu;
 • hodinová odměna jako násobek sjednané hodinové sazby a počtu hodin strávených při poskytování právních služeb;
 • paušální odměna, a to buď jednorázová za komplexní poskytnutí právní služby (např. související s konkrétním soudním řízením), nebo měsíční bez ohledu na časovou náročnost právních služeb v daném měsíci;
 • odměna závislá na výsledku sporu představující procentuální částku z vymožené pohledávky.

Odměna za právní služby nezahrnuje náhradu hotových výdajů, jako jsou soudní poplatky, cestovní výdaje, odměna notáře apod.

V případě Vašeho zájmu Vám velmi ráda zpracuji nezávaznou cenovou nabídku.

Naše první setkání v rozsahu cca 30 min, jehož předmětem je specifikace Vámi požadovaných právních služeb a na to navazující můj návrh výše odměny za právní služby, je nezávazné a zdarma.

Rodinné právo

V oblasti rodinného práva poskytuji komplexní právní služby, jež se týkají  zejména následujících oblastí:

 • rozvod manželství;
 • péče o dítě (svěření dítěte do péče jednoho z rodičů, střídavá či společná péče rodičů);
 • úprava vyživovací povinnosti rodičů k dětem;
 • výživné rozvedeného manžela;
 • úprava styku rodiče s dítětem;
 • společné jmění manželů a změny jeho rozsahu.